Hiệp hội cựu sinh viên Quỹ REC mang lại cảm giác cộng đồng cho những sinh viên đã cạnh tranh trong các chương trình của chúng tôi và đang tìm cách duy trì và phát triển các cơ hội kết nối của họ, đồng thời được thành lập để giúp sinh viên tham gia vào các chương trình của chúng tôi khi họ chuyển sang cấp đại học và bước vào lực lượng lao động.

Tính năng của Hội cựu sinh viên

  • Dành cho học sinh cuối cấp trung học trong học kỳ hai và tất cả các đối thủ cấp đại học
  • Tạo cơ hội cho cựu sinh viên chia sẻ hành trình chế tạo robot của họ trong cộng đồng
  • Thành viên nhận được bản tin hàng quý
  • Thành viên có thể truy cập các hội thảo trực tuyến tập trung vào nghề nghiệp
  • Thành viên có thể tiếp cận các cơ hội tình nguyện

Tham gia Hiệp hội cựu sinh viên Quỹ REC