Chương trình Thực tập Dự bị REC được thiết kế để hỗ trợ những sinh viên muốn thực hiện bước tiếp theo hướng tới sự nghiệp STEM của mình. Nó cung cấp thông tin về các vị trí thực tập sinh có sẵn tại các công ty và tổ chức tập trung vào STEM.

Các chương trình thực tập được cung cấp cho nhiều tổ chức và công ty, bao gồm nhiều nhà tài trợ của Quỹ REC.

Quy trình chương trình thực tập

Sinh viên được khuyến khích xem xét các bài đăng thực tập và theo dõi các tổ chức và công ty cá nhân mà họ quan tâm. Những sinh viên đáp ứng các yêu cầu đã nêu nên nộp đơn trực tiếp cho các công ty và tổ chức phù hợp.

Tìm kiếm và nộp đơn xin thực tập