Kodeks postępowania podczas zawodów dronów powietrznych

AerialDroneComp_LogoFinal_2-color REC Hori Drone Logo.png

Zaktualizowano 14.04.2023

Fundacja Robotics Education & Competition (REC) uważa pozytywne, pełne szacunku i etyczne postępowanie wszystkich uczestników wydarzeń i uczestników za ważny i istotny element wszystkich wydarzeń sankcjonowanych przez Fundację REC.

Zachowanie i standardy etyczne

Oczekujemy następujących zachowań i standardów etycznych na wszystkich wydarzeniach objętych sankcjami Fundacji REC:

 • Postępuj uczciwie, uczciwie i rzetelnie
 • Zachowuj się z szacunkiem i profesjonalnie w stosunku do wszystkich uczestników wydarzeń i uczestników
 • Wykazuj się dojrzałością i profesjonalizmem w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi
 • Szanuj różnice indywidualne
 • Szanuj obiekt i sprzęt udostępniony na imprezie
 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi zasadami wymienionymi w aktualnej instrukcji gry
 • Działajcie jako zespoły skupione na studencie zgodnie z PolitykąSkoncentrowaną na studencie<
 • W swoich działaniach i projektowaniu traktuj bezpieczeństwo priorytetowo
 • Wykaż się dobrą postawą sportową, co obejmuje wspieranie partnerów sojuszu

Oczekiwania te dotyczą między innymi: członków zespołu, mentorów, rodziców, wszystkich osób dorosłych związanych z zespołem, partnerów wydarzenia i wolontariuszy. Niniejszy Kodeks może mieć również zastosowanie do zachowań poza wydarzeniami objętymi sankcjami Fundacji REC, gdy niewłaściwe działania są związane z wydarzeniem lub uczestniczącymi w nim osobami. 

Przy ustalaniu nagród sędziowie wezmą pod uwagę zachowanie i etykę zespołu. 

Powtarzające się lub rażące naruszenia oczekiwań zawartych w niniejszym Kodeksie mogą skutkować konsekwencjami aż do dyskwalifikacji zespołu lub organizacji z bieżącego i/lub przyszłych wydarzeń i potencjalnie usunięcia z programu po sprawdzeniu przez Fundację REC.

Uwagi:

 • Zasadą Fundacji REC jest, że personel Fundacji REC może kontaktować się wyłącznie z osobami dorosłymi w trakcie procesu rozwiązywania zasad i postępowania w przypadku naruszeń. W przypadku ustalenia, że ​​głównym kontaktem jest osoba niepełnoletnia, pracownicy Fundacji REC będą nalegać na kontakt z osobą dorosłą.
 • W przypadku stwierdzenia, że ​​zespół dopuścił się poważnego naruszenia, zespół nie może zatrzymać korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia, takich jak ubieganie się o wyższy poziom kwalifikacji.
 • We wszystkich przypadkach, w których zarzuty się potwierdzą, o całym postępowaniu informowani będą Wiceprezes ds. Programów i Dyrektor Generalny.

Proces rozwiązywania naruszeń

W tym scenariuszu przedstawiono proces rozwiązywania naruszeń zasad i postępowania Fundacji REC. Proces ten będzie kontynuowany w przypadku zarzutów dotyczących ważnych zasad lub Kodeksu postępowania.

Scenariusz: Pracownicy Fundacji REC otrzymują zgłoszenie o możliwym naruszeniu zasad/Kodeksu Postępowania. Personel zbiera fakty dotyczące danej sprawy od Pracowników Fundacji REC i innych stron zaangażowanych w sprawę. Pracownicy Fundacji REC omawiają z Dyrektorem wstępne ustalenia.

Pytanie: Czy zgłoszone naruszenie zostało potwierdzone?

Odpowiedzi:

 1. Tak. Pracownicy Fundacji REC, za zgodą DORO, napiszą e-mailem do głównej osoby kontaktowej zespołu wymienionej w Robot Events. Wiadomość e-mail będzie zawierać podsumowanie otrzymanej skargi, a także listę odpowiednich zasad lub sekcji Kodeksu postępowania, które zarzuty, jeśli będą prawdziwe, naruszałyby. Możliwe sankcje zostaną wymienione w tym e-mailu. Powiadomienie e-mail będzie zawierało prośbę o udzielenie odpowiedzi na zarzut w określonym terminie.
 2. NIE. Pracownicy Fundacji REC nie podejmują dalszych działań. Strona zgłaszająca zostaje poinformowana, że ​​sprawa jest zamknięta.

Następny krok: Po zapoznaniu się z odpowiedzią na zarzuty Fundacja REC opublikuje ustalenia z dochodzenia. Będzie to obejmować podsumowanie zarzutów i odniesienie do odpowiednich zasad i/lub kodeksu postępowania.

Pytanie: Czy będą sankcje?

Odpowiedzi:

 1. Tak. Jeśli mają zostać nałożone sankcje, DORO napisze e-mailem do głównej osoby kontaktowej zespołu wymienionej w Robot Events. Wiadomość e-mail będzie zawierać podsumowanie otrzymanej skargi, a także listę odpowiednich zasad lub sekcji Kodeksu postępowania, które zostały naruszone. W wiadomości e-mail będzie również zawarta lista nałożonych sankcji. Prawo do odwołania się od sankcji i proces składania odwołania zostaną uwzględnione w tej wiadomości e-mail.
 2. NIE. W przypadkach, gdy reakcja zespołu odpowiednio wyjaśniła domniemane naruszenie zasad, w związku z czym nie ma podstaw do stosowania sankcji ani ostrzeżeń, personel Fundacji REC przekaże zespołowi stwierdzenie, że sprawa została rozwiązana. W przypadkach, gdy naruszenie nie uzasadnia sankcji, ale wymaga formalnego ostrzeżenia, pracownicy Fundacji REC, za zgodą DORO, wystawią pisemne ostrzeżenie.

Pytanie: Czy jest apelacja?

Odpowiedzi:

 1. Tak. Komisja ds. zasad i postępowania Fundacji REC, w skład której wchodzi kadra kierownicza wyższego szczebla, rozpatrzy odwołanie i przedstawi rekomendację dyrektorowi generalnemu, który podejmie ostateczną decyzję o podtrzymaniu, uchyleniu lub zmodyfikowaniu nałożonej sankcji. Powiadomienia zostaną przekazane w formie pisemnej po podjęciu przez Dyrektora Generalnego ostatecznej decyzji, co powinno nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania. Po wydaniu tej decyzji sprawa jest zamknięta i nie podlega dalszemu rozpatrywaniu ani dyskusji.
 2. NIE. Sankcja pozostaje w mocy i sprawa jest zamknięta.