Hoofdstukadviseurs: Dit voorbeeld is een verzameling statuten. Elke schoolafdeling wordt uitgenodigd om hun eigen behoeften, beleid en procedures te herzien. U wordt aangemoedigd om aanpassingen aan te brengen om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Statuten zijn een constitutionele richtlijn van het programma. De precieze bewoordingen en componenten zijn dat niet.

U kunt deze statuten kopiëren, bewerken en op schoolbriefpapier plakken met de naam, het adres en de contactgegevens van de school om een ​​goede verbinding te maken tussen de afdeling en de school.

Kapittelstatuten van het ____________________________ Kapittel van de International Robotics Honor Society Zoals aangenomen op ____________________________. (Vul de datum in om te verifiëren dat dit de meest recente versie is)

 

ARTIKEL I: NAAM

De naam van dit hoofdstuk is het ____________________________ (naam van de school) hoofdstuk van de International Robotics National Honor Society

ARTIKEL II: DOEL

Het doel van dit hoofdstuk is het creëren van enthousiasme voor STEM-studies door middel van robotica, het stimuleren van de wens om diensten te verlenen, het bevorderen van leiderschap en het ontwikkelen van karakter bij de studenten van ____________________________. (naam van de school)

ARTIKEL III: BEVOEGDHEDEN

Sectie 1: Dit hoofdstuk werkt onder leiding van en in volledige overeenstemming met de statuten van IRHS. Daarnaast zal dit chapter jaarlijks een actieve band onderhouden met de internationale organisatie.

Sectie 2: Dit chapter blijft een actief lid van de staatsvereniging, ____________________________ (vul de naam in van de relevante staats-Honor Society-groep), door jaarlijkse contributies te betalen en waar mogelijk deel te nemen aan staatsfuncties. (Wanneer dit niveau wordt ontwikkeld op basis van de behoefte van de grotere organisatie.)

Sectie 3. De kapitteladviseur krijgt de bevoegdheid om toezicht te houden op het beheer van de kapittelactiviteiten, zoals gedelegeerd door de schooldirecteur.

Sectie 4: De uiteindelijke bevoegdheid over alle activiteiten en beslissingen van het kapittel berust bij de schooldirecteur. [Zie voor referentie artikel IV, sectie 1 van de IRHS-grondwet.]

Sectie 5: Non-discriminatie. Onze IRHS-afdeling hanteert beleid en praktijken die zijn ontworpen om discriminatie van gekwalificeerde kandidaten of leden op basis van ras, huidskleur, religie, afkomst, nationale afkomst, geslacht en handicap te voorkomen. Dit beleid van non-discriminatie is van toepassing op alle praktijken, inclusief het kapittelbestuur en de selectie, discipline en ontslag van leden. [Opmerking: Lokale adviseurs moeten overleggen met de directeur en/of vertegenwoordigers van het schoolsysteem over de opname van de taal uit deze sectie om er zeker van te zijn dat deze in overeenstemming is met het bestaande lokale en nationale beleid.]

ARTIKEL IV: LIDMAATSCHAP

Sectie 1. Het lidmaatschap van dit chapter is een eer die door het faculteits-/schoolbestuur aan verdienstelijke studenten wordt toegekend en zal gebaseerd zijn op de criteria van wetenschap, deelname aan robotica-wedstrijden, service, leiderschap en karakter.

Sectie 2. Het lidmaatschap van dit chapter staat bekend als actief, honorair en alumni. Actieve leden worden bij afstuderen alumnilid. Alumni en ereleden hebben geen stem of stem in chapterzaken.

Sectie 3. Geschiktheid:

 1. Kandidaten die in aanmerking komen voor selectie voor dit hoofdstuk moeten lid zijn van de tweedejaars-, junior- of seniorenklasse.
 2. Om in aanmerking te komen voor selectie tot lidmaatschap van dit hoofdstuk dient de kandidaat voor een periode gelijk aan één semester op __________________ingeschreven te hebben gestaan. (Naam van de school)
 3. Kandidaten die in aanmerking komen voor verkiezing voor het Chapter moeten een minimaal cumulatief puntengemiddelde hebben van 3,0 op een schaal van 4,0. [Opmerking: hoewel het niveau van de GPA-prestaties per hoofdstuk kan worden verhoogd, moet de standaard nog steeds een cumulatieve GPA blijven. Chapters worden ontmoedigd om hun GPA-standaard jaarlijks te laten veranderen, maar worden aangemoedigd deze standaard te handhaven en bekend te maken om studenten te helpen bij het stellen van doelen voor het bereiken van dit niveau van academische prestaties.]
 4. Nadat ze aan het niveau, de inschrijving en de GPA-normen hebben voldaan, worden kandidaten in aanmerking genomen op basis van hun toewijding aan robotica-competities, service, leiderschap en karakter.

ARTIKEL V: SELECTIE VAN LEDEN

Sectie 1: De selectie van leden voor dit hoofdstuk vindt plaats bij meerderheid van stemmen van de faculteitsraad, die bestaat uit drie faculteitsleden die door de directeur zijn benoemd. De chapteradviseur maakt deel uit van deze groep.

Lid 2: De selectie van actieve leden vindt eenmaal per jaar plaats tijdens het tweede semester van het schooljaar. [Opmerking: alternatieve of aanvullende selectieperiodes kunnen worden toegevoegd.]

Sectie 3: Voorafgaand aan de definitieve selectie gebeurt het volgende:

 1. De academische gegevens van studenten worden beoordeeld om te bepalen of zij in aanmerking komen voor studie.
 2. Alle studenten die scholastisch in aanmerking komen (dwz kandidaten) worden op de hoogte gebracht en gevraagd het kandidaat-informatieformulier in te vullen en in te dienen voor verdere overweging.
 3. De faculteit wordt verzocht kandidaten waarvan is vastgesteld dat zij in aanmerking komen voor studiefinanciering, te beoordelen met behulp van het officiële invoerformulier dat door de chapteradviseur wordt verstrekt.
 4. De faculteitsraad beoordeelt de informatieformulieren voor kandidaten, de inbreng van de faculteiten en andere relevante informatie om te bepalen wie volledig voldoet aan de selectiecriteria voor lidmaatschap. [Opmerking: Extra stappen zoals essays, externe aanbevelingen of interviews kunnen hier worden opgenomen als componenten van het lokale selectieproces.]

Sectie 4: Kandidaten worden lid wanneer ze tijdens een speciale ceremonie worden ingewijd.

Sectie 5: Een actief lid van de International Robotics Honor Society dat van deze school overstapt, krijgt een officiële brief waarin de status van zijn/haar lidmaatschap wordt vermeld.

Sectie 6: Een actief lid van de International Robotics Honor Society dat naar deze school overstapt, wordt automatisch geaccepteerd voor lidmaatschap van dit hoofdstuk. De faculteitsraad verleent het overdragende lid één semester de tijd om aan de lidmaatschapsvereisten te voldoen, waarna dit lid de vereisten voor dit hoofdstuk moet handhaven om zijn/haar lidmaatschap te behouden.

ARTIKEL VI: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

[Bekijk deze inhoud met extra zorg.]

Sectie 1. De jaarlijkse contributie voor dit hoofdstuk bedraagt _________________. [Opmerking: contributies zijn geen vereiste functie van het hoofdstuk. De contributie kan niet hoger zijn dan $20 per lid per jaar, zoals vermeld in de Internationale Grondwet.] De contributie zal binnen 30 dagen na introductie aan het chapter worden betaald.

Sectie 2. Elk lid van dit chapter dat een goede reputatie heeft met betrekking tot de lidmaatschapsnormen en ledenverplichtingen heeft het recht het embleem te dragen dat is aangenomen door de National Honor Society.

Sectie 3. Elk lid dat zich terugtrekt, ontslag neemt of uit het kapittel wordt ontslagen, moet het embleem aan het kapittel teruggeven.

Sectie 4. Chapter-leden die een goede reputatie hebben, krijgen het voorrecht om bij het afstuderen de erekoorden of stola's te dragen.

[Als er aanvullende ledenverplichtingen bestaan ​​voor de lokale afdeling, moeten deze worden afgebakend met behulp van aanvullende secties van dit artikel. Er moet een volledige boekhouding van alle ledenverplichtingen aanwezig zijn, die indien nodig kan worden gerepliceerd in studentenhandboeken, kandidatenpakketten of ledenhandboeken.]

ARTIKEL VII: OFFICIEREN

Sectie 1: De functionarissen van het kapittel zijn president, vice-president, secretaris, penningmeester en historicus.

Sectie 2: Studentfunctionarissen worden gekozen tijdens de laatste vergadering van elk schooljaar. Alle terugkerende leden met een goede reputatie bij het chapter komen in aanmerking voor een functie als officier. Elk actief lid kan een in aanmerking komend lid voordragen als kandidaat voor een ambt.

Sectie 3: De stemming vindt plaats bij geheime stemming. Om een ​​functionaris van dit Chapter te kiezen, is een meerderheid van stemmen nodig. Indien de eerste stemming geen meerderheid oplevert, wordt een tweede stemming gehouden onder de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen behalen.

Sectie 4: Het is de plicht van de president om de bijeenkomsten van het kapittel voor te zitten en als officiële vertegenwoordiger van het kapittel op te treden bij school- en gemeenschapsfuncties.

Sectie 5: De vice-president presideert bij afwezigheid van de president en houdt ook een register bij van de bijdragen van de leden aan leiderschap en dienstverlening.

Artikel 6: De secretaris houdt de notulen en presentielijsten van vergaderingen bij en is verantwoordelijk voor alle officiële correspondentie.

Sectie 7: De penningmeester houdt de administratie bij van de zakelijke uitgaven, contributies en alle andere financiële transacties van het chapter.

Sectie 8: De historicus houdt de documentatie van lidmaatschap, activiteiten en dienstverlening bij en rapporteert hierover.

[LET OP: Als er aanvullende of alternatieve functionarissen of taken bestaan, moeten hun posities en ambtstaken gedetailleerd worden beschreven in dit artikel van de statuten. Overweeg ook om componenten toe te voegen die beschrijven hoe vacatures onder functionarissen moeten worden ingevuld, en wanneer en hoe functionarissen van hun taken kunnen worden ontheven (schorsingen, enz.) in gevallen die geen ontslag uit het chapter met zich meebrengen.]

Artikel 9: De functionarissen en de faculteitsadviseur(s) worden gezamenlijk het uitvoerend comité van het chapter genoemd. Het uitvoerend comité stelt jaarlijkse doelstellingen voor het kapittel vast en heeft de algemene leiding over de vergaderingen en de zaken van het kapittel, maar elke actie van het uitvoerend comité is onderworpen aan de beoordeling van de leden van het kapittel.

ARTIKEL VIII: VERGADERINGEN

Sectie 1: De reguliere vergaderingen van dit hoofdstuk zijn ____________________________ (bijvoorbeeld maandelijks, wekelijks, enz.). Bijzondere vergaderingen kunnen door de president worden bijeengeroepen, met goedkeuring van de adviseur.

Sectie 2: Dit chapter zal zijn vergaderingen leiden volgens Roberts Rules of Order.

Sectie 3: Er wordt van de leden verwacht dat zij alle chaptervergaderingen bijwonen.

ARTIKEL IX: ACTIVITEITEN

Sectie 1: Het hoofdstuk bepaalt voor elk jaar een of meer leerprojecten voor STEM/Robotica-diensten.

Sectie 2: Alle leden nemen regelmatig deel aan deze projecten.

Sectie 3: Deze projecten zullen de volgende kenmerken hebben: vervullen van een behoefte binnen de school of gemeenschap; de steun hebben van de administratie en de faculteit; passend en educatief verdedigbaar zijn; en goed gepland, georganiseerd, uitgevoerd, gedocumenteerd en gevierd worden.

Sectie 4: Elk lid kan de verantwoordelijkheid hebben voor het kiezen van en deelnemen aan een individueel dienstverleningsproject dat zijn of haar specifieke talenten en interesses weerspiegelt en zoals goedgekeurd door de chapteradviseur. Dit kan een aanvulling zijn op de chapterprojecten waaraan alle leden bijdragen. Dit kan ook in de plaats komen van het kapittelproject als er omstandigheden zijn die een apart project noodzakelijk maken.

Sectie 5: Het chapter zal zijn projecten op een positieve manier bekendmaken en promoten.

[Aanvullende projecten of activiteiten die deel uitmaken van het jaarprogramma voor het hoofdstuk kunnen in dit artikel worden omschreven.]

ARTIKEL X: DISCIPLINE en ONTSLAG van LEDEN

Sectie 1: Elk lid dat niet voldoet aan de normen van wetenschap, service, leiderschap of karakter of niet langer betrokken is bij robotica-competities kan in aanmerking komen voor discipline of ontslag uit de ________________________ afdeling van de International Robotics Honor Society. Van een lid van de International Robotics Honor Society wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar academische status behoudt en een actieve rol speelt in robotica-wedstrijden, service en leiderschap voor zijn/haar school en gemeenschap.

Sectie 2: Als het cumulatieve puntengemiddelde van een lid onder de norm valt die van kracht was toen hij/zij werd geselecteerd (vul het minimale cumulatieve puntengemiddelde in voor uw hoofdstukselectie), krijgt hij/zij een schriftelijke waarschuwing en een redelijke termijn voor verbetering. Als het cumulatieve puntengemiddelde aan het einde van de waarschuwingsperiode onder de norm blijft, zal de student worden onderworpen aan verdere disciplinaire maatregelen door de faculteitsraad, waaronder de overweging van ontslag uit het chapter.

Artikel 3: Overtredingen van de wet of het schoolreglement kunnen leiden tot onmiddellijke overweging van ontslag van een lid (zie artikel 5 hieronder). Deze overtredingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot DWI, stelen, vernieling van eigendommen, bedrog, spijbelen of bezit, verkopen of onder invloed zijn van drugs of alcohol op school of schoolgerelateerde activiteiten of in de gemeenschap.

Sectie 4: Overtreders van de schoolgedragscode (zoals het gebruik van godslastering, het niet naleven ervan, ongeoorloofde afwezigheden, buitensporige te laat komen, enz.) zullen een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Een gesprek kan door beide partijen (faculteitraad of student/ouder) worden aangevraagd. Indien het lid betrokken is bij een andere overtreding van de schoolgedragscode, kan het lid in aanmerking komen voor ontslag. Hetzelfde geldt voor de gedragscode die bij een roboticawedstrijd wordt verwacht.

Artikel 5: Kapittelfunctionarissen kunnen, als vertegenwoordigers van het kapittel, uit hun functie worden ontheven als gevolg van disciplinaire maatregelen van de faculteitsraad.

Artikel 6: In alle gevallen van hangend ontslag:

 1. Het lid ontvangt schriftelijk bericht van de adviseur/faculteitsraad waarin de reden van ontslagoverweging wordt vermeld.
 2. Het lid heeft het recht om te reageren op de aanklacht(en) tegen hem/haar tijdens een hoorzitting voor de faculteitsraad voorafgaand aan een stemming over ontslag (in overeenstemming met de eerlijke rechtsgang zoals bepaald in artikel IX van de Internationale Grondwet). Het lid heeft de mogelijkheid om zijn/haar verdediging persoonlijk uit te voeren of via een schriftelijke verklaring ter vervanging van de persoonlijke hoorzitting. Na de hoorzitting stemt de faculteitsraad over het al dan niet ontslag. Om een ​​lid te kunnen ontslaan is een meerderheid van de faculteitsraad nodig.
 3. De uitslag van de stemming in de faculteitsraad wordt ter beoordeling aan de directeur voorgelegd en vervolgens vermeld in een brief aan de leerling en de ouders. Ontslagen leden dienen eventuele lidmaatschapsemblemen in te leveren bij de adviseur.
 4. Tegen de beslissing van de faculteitsraad kan beroep worden aangetekend bij de directeur van het gebouw en daarna, overeenkomstig de bepalingen van het disciplinebeleid van het schooldistrict.
 5. Een lid dat wordt ontslagen of ontslag neemt, kan nooit meer in aanmerking komen voor lidmaatschap van de International Robotics Honor Society.

Artikel 7: In plaats van ontslag kan de faculteitsraad, indien passend geacht, aan een lid een disciplinaire sanctie opleggen.

ARTIKEL XI: BEKRACHTIGING, GOEDKEURING en HERZIENING.

Sectie 1: Deze statuten worden goedgekeurd na ontvangst van een positieve stem van tweederde van alle actieve leden van het kapittel, een positieve meerderheid van de faculteitsraad en goedkeuring door de administratie.

Sectie 2: Deze statuten zullen worden herzien en, indien nodig, herzien binnen vijf jaar vanaf de datum van goedkeuring vermeld op dit document.

ARTIKEL XII: WIJZIGINGEN

Deze statuten kunnen worden gewijzigd met een tweederde meerderheid van stemmen van het kapittel, op voorwaarde dat de voorgestelde wijziging ten minste één maand vóór de stemming aan de leden is medegedeeld. De uitzonderingen zijn de artikelen IV, V en X, die door de faculteitsraad met instemming van de directeur worden opgesteld.

[Opmerking: Het wordt aanbevolen dat de ratificatie- en wijzigingsartikelen de laatste artikelen zijn. Mocht het hoofdstuk aanvullende artikelen willen invoegen, dan is dat toegestaan.]

 

Goedgekeurd op [datum invullen]: (Geef de datum aan van de laatste goedgekeurde herzieningen)

Handtekeningen/namen van de voorzitter, secretaris, adviseur en directeur van het kapittel.

Hoofdstukadviseur ________________________________ Datum _______________

Hoofdsom ________________________________ Datum _______________

Hoofdstukvoorzitter ________________________________ Datum _______________

Hoofdstuksecretaris ________________________________ Datum _______________