Gedragscode voor luchtdronewedstrijden

AerialDroneComp_LogoFinal_2-kleuren REC Hori Drone Logo.png

Bijgewerkt op 14-04-2023

De Robotics Education & Competition (REC) Foundation beschouwt het positieve, respectvolle en ethische gedrag van alle deelnemers aan evenementen als een belangrijk en essentieel onderdeel van alle door de REC Foundation goedgekeurde evenementen.

Gedrag en ethische normen

We verwachten het volgende gedrag en ethische normen bij alle door de REC Foundation goedgekeurde evenementen:

 • Handelen met integriteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid
 • Gedraag je op een respectvolle en professionele manier tegenover alle deelnemers aan het evenement
 • Toon volwassenheid en professionaliteit bij het omgaan met moeilijke en stressvolle situaties
 • Respecteer individuele verschillen
 • Respecteer de faciliteiten en uitrusting die tijdens een evenement ter beschikking worden gesteld
 • Volg alle regels zoals vermeld in de huidige spelhandleiding(en)
 • Opereren als studentgerichte teams volgens hetStudentgericht Beleid<
 • Geef prioriteit aan veiligheid in hun acties en ontwerp
 • Toon goede sportiviteit, inclusief het ondersteunen van uw alliantiepartners

Deze verwachtingen zijn van toepassing op, maar niet beperkt tot: teamleden, mentoren, ouders, elke volwassene die verbonden is aan een team, evenementpartners en vrijwilligers. Deze Code kan ook van toepassing zijn op gedrag buiten de door de REC Foundation goedgekeurde evenementen, waarbij ongepaste acties verband houden met een evenement of deelnemende personen. 

Juryleden zullen bij het bepalen van de prijzen rekening houden met het gedrag en de ethiek van het team. 

Herhaalde of flagrante schendingen van de verwachtingen in deze Code kunnen gevolgen hebben, waaronder de diskwalificatie van het team of de organisatie voor het huidige evenement en/of toekomstige evenementen, en mogelijk verwijdering uit het programma na beoordeling door de REC Foundation.

Opmerkingen:

 • Het is het beleid van de REC Foundation dat medewerkers van de REC Foundation alleen met volwassenen mogen communiceren tijdens de regels en het proces voor het oplossen van overtredingen mogen uitvoeren. In gevallen waarin wordt vastgesteld dat de primaire contactpersoon een minderjarige is, zullen medewerkers van de REC Foundation erop aandringen om met een volwassene te communiceren.
 • Wanneer wordt vastgesteld dat een team een ​​ernstige overtreding heeft begaan, mag het team de voordelen die zijn verkregen als gevolg van de overtreding, zoals het bieden op hogere kwalificatieniveaus, niet behouden.
 • In alle gevallen waarin een beschuldiging wordt gevalideerd, worden de Vice President van Programma's en de CEO op de hoogte gebracht van alle procedures.

Procedure voor het oplossen van overtredingen

In dit scenario worden de regels van de REC Foundation en het oplossingsproces voor gedragsovertredingen uiteengezet. Dit proces zal worden gevolgd in het geval van een belangrijke beschuldiging van regels of gedragscode.

Scenario: Medewerkers van Stichting REC ontvangen melding van mogelijke schending van de regels/gedragscode. Het personeel verzamelt feiten over de kwestie bij het personeel van de REC Foundation en anderen die bij de kwestie betrokken zijn. Staf van de REC Foundation bespreekt de voorlopige bevindingen met de directeur.

Vraag: Is de gemelde overtreding gevalideerd?

Antwoorden:

 1. Ja. Het personeel van de REC Foundation zal, met goedkeuring van DORO, via e-mail schrijven naar de primaire teamcontactpersoon vermeld op Robot Events. De e-mail bevat een samenvatting van de ontvangen klacht en een lijst met relevante regels of sectie(s) van de Gedragscode die, indien waar, in strijd zouden zijn met de beschuldigingen. Mogelijke sancties worden in deze e-mail vermeld. In de e-mailmelding wordt gevraagd om binnen een bepaald tijdsbestek een reactie op de beschuldiging.
 2. Nee. Medewerkers van Stichting REC ondernemen geen verdere actie. De melder krijgt te horen dat de zaak is gesloten.

Volgende stap: Na beoordeling van de reactie op de beschuldigingen zal de REC Foundation de bevindingen van het onderzoek bekendmaken. Dit omvat een samenvatting van de beschuldigingen en een verwijzing naar de relevante regels en/of gedragscode.

Vraag: Komt er een sanctie?

Antwoorden:

 1. Ja. Als er sancties moeten worden opgelegd, zal de DORO via e-mail schrijven naar de primaire teamcontactpersoon vermeld op Robot Events. De e-mail bevat een samenvatting van de ontvangen klacht en een lijst met relevante regels of sectie(s) van de Gedragscode die zijn overtreden. In de e-mail worden ook de opgelegde sancties vermeld. Het recht om in beroep te gaan tegen sanctie(s) en de procedure om beroep in te stellen, worden in deze e-mail opgenomen.
 2. Nee. In gevallen waarin de reactie van het team de vermeende overtreding van de regels voldoende heeft opgehelderd, zodat geen sanctie of waarschuwing gerechtvaardigd is, zal het personeel van de REC Foundation een conclusie aan het team geven dat de kwestie is opgelost. In gevallen waarin de overtreding geen sanctie rechtvaardigt, maar wel een formele waarschuwing, zal het personeel van Stichting REC, met goedkeuring van DORO, een schriftelijke waarschuwing geven.

Vraag: Is er een beroep mogelijk?

Antwoorden:

 1. Ja. Het REC Foundation Rules and Conduct Committee, dat bestaat uit senior management, zal het beroep beoordelen en een aanbeveling doen aan de CEO, die uiteindelijk zal beslissen om de opgelegde sanctie te handhaven, ongedaan te maken of te wijzigen. Kennisgevingen zullen schriftelijk worden gedaan zodra de CEO een definitieve beslissing neemt, wat binnen 14 dagen na ontvangst van het beroep moet zijn. Zodra dit besluit is uitgevaardigd, wordt de zaak gesloten en is deze niet meer onderwerp van verdere beoordeling of discussie.
 2. Nee. De sanctie blijft bestaan ​​en de zaak is gesloten.