Rīcības kodekss gaisa bezpilota lidaparātu sacensībām

AerialDroneComp_LogoFinal_2-krāsu REC Hori Drone Logo.png

Atjaunināts 14.04.2023

Robotics Education & Competition (REC) fonds uzskata visu pasākuma dalībnieku un dalībnieku pozitīvu, cieņpilnu un ētisku rīcību par svarīgu un būtisku visu REC Foundation sankcionēto pasākumu sastāvdaļu.

Uzvedība un ētikas standarti

Mēs sagaidām šādu rīcību un ētikas standartus visos REC Foundation sankcionētajos pasākumos:

 • Rīkojieties godīgi, godīgi un uzticami
 • Izturēties cieņpilni un profesionāli ar visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem
 • Parādiet briedumu un profesionalitāti, risinot sarežģītās un stresa situācijās
 • Cieniet individuālās atšķirības
 • Cieniet pasākumā nodrošināto telpu un aprīkojumu
 • Ievērojiet visus noteikumus, kas norādīti pašreizējā(s) spēles rokasgrāmatā(-s)
 • Darbojas kā uz studentiem vērstas komandas saskaņā arUz studentu vērstu politiku<
 • Piešķiriet prioritāti drošībai savās darbībās un dizainā
 • Parādiet labu sportisko meistarību, kas ietver atbalstu alianses partneriem

Šīs cerības attiecas, bet ne tikai, uz: komandas locekļiem, mentoriem, vecākiem, visiem pieaugušajiem, kas saistīti ar komandu, pasākuma partneriem un brīvprātīgajiem. Šis kodekss var attiekties arī uz uzvedību ārpus REC Foundation sankcionētiem pasākumiem, ja neatbilstošas ​​darbības ir saistītas ar notikumu vai iesaistītām personām. 

Nosakot apbalvojumus, tiesneši ņems vērā komandas uzvedību un ētiku. 

Atkārtoti vai rupji šajā kodeksā paredzēto noteikumu pārkāpumi var izraisīt sekas līdz pat komandas vai organizācijas diskvalifikācijai no pašreizējā un/vai turpmākajiem notikumiem un, iespējams, izņemšanai no programmas pēc REC fonda pārskatīšanas.

Piezīmes:

 • Saskaņā ar REC fonda politiku REC fonda darbinieki drīkst sazināties tikai ar pieaugušajiem noteikumu izpildes laikā un veikt pārkāpumu novēršanas procesu. Gadījumos, kad tiek noteikts, ka primārais kontaktpersonas ir nepilngadīgais, REC fonda darbinieki uzstās uz saziņu ar pieaugušo.
 • Ja tiek konstatēts, ka komanda ir izdarījusi nopietnu pārkāpumu, komanda nedrīkst paturēt pārkāpuma rezultātā iegūtos labumus, piemēram, solījumu uz augstāku kvalifikācijas līmeni.
 • Visos gadījumos, kad apgalvojums tiek apstiprināts, programmu viceprezidents un izpilddirektors tiek informēti par visām procedūrām.

Pārkāpumu risināšanas process

REC fonda noteikumi un rīcības pārkāpumu atrisināšanas process ir izklāstīts šajā scenārijā. Šis process tiks ievērots nopietnu noteikumu vai rīcības kodeksa apgalvojumu gadījumā.

Scenārijs: REC fonda darbinieki saņem ziņojumu par iespējamu noteikumu/uzvedības kodeksa pārkāpumu. Darbinieki apkopo faktus par šo jautājumu no REC Foundation personāla un citiem šajā jautājumā iesaistītajiem. REC fonda darbinieki apspriež sākotnējos konstatējumus ar direktoru.

Jautājums: vai paziņotais pārkāpums ir apstiprināts?

Atbildes:

 1. Jā. REC fonda darbinieki ar DORO apstiprinājumu pa e-pastu rakstīs galvenajai komandas kontaktpersonai, kas norādīta Robot Events. E-pasta ziņojumā būs iekļauts saņemtās sūdzības kopsavilkums, kā arī attiecīgo noteikumu vai Rīcības kodeksa sadaļas saraksts, ko apgalvojumi, ja tie ir patiesi, pārkāptu. Iespējamās sankcijas tiks uzskaitītas šajā e-pastā. E-pasta paziņojumā tiks pieprasīta atbilde uz apgalvojumu noteiktā laika posmā.
 2. Nē. REC fonda darbinieki neveic nekādas turpmākas darbības. Ziņotājai pusei tiek paziņots, ka lieta ir slēgta.

Nākamais solis: pēc atbildes uz apgalvojumiem izskatīšanas, REC fonds izdos izmeklēšanas secinājumus. Tajā būs ietverts apgalvojumu kopsavilkums un atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem un/vai rīcības kodeksu.

Jautājums: vai būs sankcija?

Atbildes:

 1. Jā. Ja tiks piemērotas sankcijas, DORO pa e-pastu rakstīs galvenajai komandas kontaktpersonai, kas norādīta Robot Events. E-pastā tiks iekļauts saņemtās sūdzības kopsavilkums, kā arī attiecīgo pārkāpto Rīcības kodeksa noteikumu vai sadaļas(-u) saraksts. E-pastā būs arī norādītas sankcijas, kas tiek piemērotas. Tiesības pārsūdzēt sankciju(-as) un apelācijas iesniegšanas process tiks ietvertas šajā e-pasta ziņojumā.
 2. Nē. Gadījumos, kad komandas atbilde ir pienācīgi izskaidrojusi iespējamo noteikumu pārkāpumu, tā ka sankcijas vai brīdinājumi nav pamatoti, REC fonda darbinieki komandai paziņos, ka problēma ir atrisināta. Gadījumos, kad pārkāpums neparedz sankciju, bet gan oficiālu brīdinājumu, REC Foundation darbinieki ar DORO apstiprinājumu izteiks rakstisku brīdinājumu.

Jautājums: vai ir pārsūdzība?

Atbildes:

 1. Jā. REC fonda noteikumu un rīcības komiteja, kuras sastāvā ir augstākā vadība, izskatīs apelāciju un sniegs ieteikumu izpilddirektoram, kurš pieņems galīgo lēmumu paturēt spēkā, atcelt vai grozīt uzlikto sankciju. Paziņojumi tiks sniegti rakstveidā, tiklīdz izpilddirektors pieņems galīgo lēmumu, kas ir jāpieņem 14 dienu laikā pēc apelācijas saņemšanas. Tiklīdz šis lēmums ir pieņemts, jautājums tiek slēgts un nav pakļauts turpmākai pārskatīšanai vai apspriešanai.
 2. Nē. Sankcija paliek spēkā, un lieta tiek slēgta.