luvun neuvonantajat: Tämä esimerkki on kokoelma sääntöjä. Jokaista koulun lukua pyydetään tarkastelemaan omia tarpeitaan, käytäntöjään ja menettelytapojaan. Sinua kannustetaan tekemään säätöjä omien tarpeidesi mukaan. Säännöt ovat ohjelman perustuslaillinen ohje. Tarkka sanamuoto ja osat eivät ole.

Voit kopioida, muokata ja liittää nämä säännöt koulun paperitarvikkeisiin, jotka sisältävät koulun nimen, osoitteen ja yhteystiedot luodaksesi oikean yhteyden luvun ja koulun välille.

Luku International Robotics Honor Societyn ____________________________ luvun säännöt Sellaisena kuin se hyväksyttiin ____________________________. (Syötä päivämäärä varmistaaksesi, että tämä on uusin versio)

 

ARTIKLA I: NIMI

Tämän luvun nimi tulee olemaan International Robotics National Honor Societyn ____________________________ (koulun nimi) osasto

II ARTIKLA: TARKOITUS

Tämän luvun tarkoituksena on luoda innostusta STEM-stipendistä robotiikan avulla, herättää palveluhalua, edistää johtajuutta ja kehittää luonnetta ____________________________n opiskelijoissa. (koulun nimi)

III ARTIKLA: TOIMIVALTA

Osa 1: Tämä luku toimii IRHS:n ohjeiden mukaisesti ja täysin sen mukaisesti. Lisäksi tämä luku ylläpitää aktiivista sitoutumista kansainväliseen järjestöön vuosittain.

Osa 2: Tämä luku pysyy osavaltioyhdistyksen aktiivisena jäsenenä, ____________________________ (lisää asiaankuuluvan osavaltion kunniayhdistyksen nimi), maksamalla vuosimaksuja ja osallistumalla valtion tehtäviin mahdollisuuksien mukaan. (Kun tätä tasoa kehitetään suuremman organisaation tarpeiden perusteella.)

Osa 3. Osaston neuvonantaja saa valtuutuksen valvoa osastotoiminnan hallintoa koulun rehtorin valtuuttamana.

4 §: Lopullinen toimivalta kaikessa luvun toiminnassa ja päätöksissä on koulun rehtorilla. [Viite, katso IRHS:n perustuslain IV artikla, 1 jakso.]

Osa 5: Syrjimättömyys. IRHS-osastomme ylläpitää käytäntöjä ja käytäntöjä, jotka on suunniteltu estämään kaikkien pätevien ehdokkaiden tai jäsenten syrjintä rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän, kansallisen alkuperän, sukupuolen tai vamman perusteella. Tämä syrjimättömyyden politiikka koskee kaikkia käytäntöjä, mukaan lukien osastohallinto sekä jäsenten valinta, kurinpito ja erottaminen. [Huomautus: Paikallisten neuvonantajien tulee neuvotella rehtorin ja/tai koulujärjestelmän edustajien kanssa kielen sisällyttämisestä tähän osaan varmistaakseen, että se on paikallisten ja osavaltioiden käytäntöjen mukainen.]

IV ARTIKLA: JÄSENYYS

Osa 1. Jäsenyys tässä luvussa on kunnia, jonka tiedekunnan/koulun hallinto myöntää ansioituneille opiskelijoille, ja sen tulee perustua stipendin, robotiikkakilpailuun osallistumisen, palvelun, johtajuuden ja luonteen kriteereihin.

Osasto-2. Tämän luvun jäsenet tunnetaan aktiivisina, kunniajäseninä ja alumneina. Aktiivisista jäsenistä tulee valmistumisen yhteydessä alumnijäseniä. Alumneilla ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta jaostoasioissa.

Osa 3. Kelpoisuus:

 1. Tämän luvun valintakelpoisten ehdokkaiden tulee olla toisen, juniorin tai senioriluokan jäseniä.
 2. Jotta ehdokas voidaan valita tämän luvun jäseneksi, hänen on oltava ilmoittautunut yhtä lukukautta vastaavan ajanjakson ajan __________________. (Koulun nimi)
 3. Lukuun valittavien ehdokkaiden kumulatiivinen arvosanan keskiarvo on vähintään 3,0 asteikolla 4,0. [Huomautus: Vaikka GPA-suorituskykyä voidaan nostaa yksittäisillä luvuilla, standardin on silti pysyttävä kumulatiivisena GPA:na. Lukuja ei suositella sallimasta GPA-standardinsa muuttumista vuosittain, mutta niitä rohkaistaan ​​ylläpitämään ja julkistamaan tätä standardia auttaakseen opiskelijoita asettamaan tavoitteita tämän akateemisen suoritustason saavuttamiseksi.]
 4. Kun ehdokkaat ovat saavuttaneet palkkaluokka-, ilmoittautumis- ja GPA-standardit, heidät otetaan huomioon heidän sitoutumisensa robotiikkakilpailuihin, palveluun, johtajuuteen ja luonteeseensa.

V ARTIKLA: JÄSENTEN VALINTA

1 §: Tämän luvun jäsenten valinta tapahtuu tiedekuntaneuvoston ääntenenemmistöllä, joka koostuu kolmesta rehtorin nimeämästä tiedekunnan jäsenestä. Ryhmäneuvojan tulee olla osa tätä ryhmää.

2 §: Aktiivijäsenten valinta järjestetään kerran vuodessa lukuvuoden toisen lukukauden aikana. [Huom. Vaihtoehtoisia tai muita valintajaksoja voidaan lisätä.]

Osa 3: Ennen lopullista valintaa on suoritettava seuraavat asiat:

 1. Opiskelijoiden akateemiset asiakirjat tarkistetaan koulukelpoisuuden määrittämiseksi.
 2. Kaikille opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja koulutukseen (eli ehdokkaat), on ilmoitettava ja pyydettävä täyttämään ja toimittamaan ehdokastietolomake jatkokäsittelyä varten.
 3. Tiedekuntaa pyydetään arvioimaan tieteellisesti kelvollisiksi todetut hakijat osastoneuvojan antamalla virallisella syöttölomakkeella.
 4. Tiedekuntaneuvosto tarkastelee ehdokastietolomakkeet, tiedekuntapalautteet ja muut asiaankuuluvat tiedot määrittääkseen ne, jotka täyttävät täysin jäsenyyden valintakriteerit. [Huomautus: Lisävaiheita, kuten esseitä, ulkoisia suosituksia tai haastatteluja, voidaan sisällyttää tähän osana paikallista valintaprosessia.]

Osa 4: Ehdokkaista tulee jäseniä, kun heidät otetaan jäseneksi erityisseremoniassa.

Osa 5: International Robotics Honor Societyn aktiiviselle jäsenelle, joka siirtyy tästä koulusta, lähetetään virallinen kirje, jossa ilmoitetaan hänen jäsenyytensä asema.

Osa 6: International Robotics Honor Societyn aktiivinen jäsen, joka siirtyy tähän kouluun, hyväksytään automaattisesti tämän luvun jäseneksi. Tiedekuntaneuvosto myöntää siirtyvälle jäsenelle yhden lukukauden jäsenyyden ehtojen täyttämiseksi ja tämän jälkeen tämän jäsenen tulee säilyttää tämän luvun vaatimukset jäsenyytensä säilyttämiseksi.

VI ARTIKLA: JÄSENTEN VELVOLLISUUDET

[Tarkista tämä sisältö erityisen huolellisesti.]

Osa 1. Tämän luvun vuosimaksu on _________________. [Huom. Maksut eivät ole luvun pakollinen toiminto. Jäsenmaksut eivät saa ylittää 20 dollaria vuodessa kansainvälisen perustuslain mukaisesti.] Jäsenmaksut maksetaan osastolle 30 päivän kuluessa jäseneksi liittymisestä.

Osasto-2. Jokaisella tämän luvun jäsenellä, joka on hyvässä asemassa jäsenehtojen ja jäsenvelvollisuuksien suhteen, on oikeus käyttää National Honour Societyn hyväksymää tunnusta.

Osa 3. Jokaisen osastosta eroavan, eroavan tai erotetun jäsenen on palautettava tunnus osastolle.

Osa 4. Hyvässä asemassa oleville eläkeläisille myönnetään etuoikeus käyttää kunniaköysiä tai stoleja valmistumisen yhteydessä.

[Jos paikalliselle osastolle on olemassa muita jäsenvelvoitteita, ne tulisi rajata tämän artiklan lisäosien avulla. Täydellinen kirjanpito kaikista jäsenten velvoitteista tulee olla paikallaan, ja se voidaan kopioida tarvittaessa opiskelijakäsikirjoihin, ehdokaspaketteihin tai jäsenten käsikirjoihin.]

VII ARTIKLA: TOIMIPAIKAT

Osa 1: Kappaleen virkailijat ovat presidentti, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja ja historioitsija.

2 §: Oppilastoimihenkilöt valitaan kunkin lukuvuoden viimeisessä kokouksessa. Kaikki palaavat jäsenet, joilla on hyvä maine osastolla, ovat oikeutettuja asettumaan virkaan upseeriksi. Jokainen aktiivinen jäsen voi asettaa ehdokkaaksi kelpoisen jäsenen.

3 § Äänestys toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Tämän luvun toimihenkilön valitseminen edellyttää äänten enemmistöä. Jos ensimmäinen äänestys ei tuota enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.

4 §: Presidentin tehtävänä on johtaa osaston kokouksia ja toimia luvun virallisena edustajana koulu- ja yhteisötehtävissä.

Osa 5: Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana puheenjohtajan poissa ollessa ja pitää myös kirjaa jäsenten panoksesta johtajuuteen ja palvelukseen.

6 §: Sihteeri pitää kokouksista pöytäkirjaa ja läsnäolopöytäkirjaa ja vastaa kaikesta virallisesta kirjeenvaihdosta.

7 §: Rahastonhoitajan on pidettävä kirjaa liiketoiminnan kuluista, maksuista ja kaikista muista luvun taloustoimista.

8 §: Historioitsija säilyttää ja raportoi jäsenyydestä, toiminnasta ja palveluksesta.

[HUOM: Jos on olemassa muita tai vaihtoehtoisia virkamiehiä tai tehtäviä, heidän asemansa ja virkatehtäviensä tulee olla yksityiskohtaisia ​​tässä ohjesäännössä. Harkitse myös sellaisten osien lisäämistä, jotka kuvailevat, kuinka virkamiehet täytetään virkamiesten kesken ja milloin ja miten virkamiehet voidaan vapauttaa tehtävistään (esim. erotukset) tapauksissa, joihin ei liity irtisanomista luvusta.]

9 §: Toimihenkilö(t) ja tiedekunnan neuvonantaja(t) tunnetaan yhdessä luvun toimeenpanevana komiteana. Johtokunta asettaa luvulle vuositavoitteet ja vastaa yleisestä osaston kokouksista ja toiminnasta, mutta kaikki johtokunnan toimet ovat luvun jäsenten arvioitaessa.

VIII ARTIKLA: KOKOUKSET

Osa 1: Tämän luvun säännölliset kokoukset ovat ____________________________ (esim. kuukausittain, viikoittain jne.). Presidentti voi kutsua koolle ylimääräiset kokoukset neuvonantajan suostumuksella.

Osa 2: Tämä luku johtaa kokouksensa Robertin työjärjestyksen mukaisesti.

Osa 3: Jäsenten odotetaan osallistuvan kaikkiin jaoston kokouksiin.

IX ARTIKLA: TOIMINTA

Kohta 1: Luku määrittelee yhden tai useamman STEM/Robotics-palvelun oppimisprojektin kullekin vuodelle.

Osa 2: Kaikki jäsenet osallistuvat säännöllisesti näihin hankkeisiin.

Osa 3: Näillä hankkeilla tulee olla seuraavat ominaisuudet: ne täyttävät koulun tai yhteisön tarpeet; saada hallinnon ja tiedekunnan tuki; oltava asianmukaisia ​​ja koulutuksellisesti perusteltuja; ja olla hyvin suunniteltu, organisoitu, toteutettu, dokumentoitu ja juhlittu.

Osa 4: Jokainen jäsen voi olla vastuussa henkilökohtaisen palveluprojektin valitsemisesta ja siihen osallistumisesta, joka kuvastaa hänen erityisiä kykyjään ja kiinnostuksen kohteitaan ja jonka osastoneuvoja on hyväksynyt. Tämä voi olla niiden lukuprojektien lisäksi, johon kaikki jäsenet osallistuvat. Tämä voi olla myös lukuprojektin tilalla, jos olosuhteet edellyttävät erillistä hanketta.

5 §: Luku julkistaa ja edistää hankkeitaan myönteisellä tavalla.

[Tässä artiklassa voidaan määritellä muita hankkeita tai toimia, jotka muodostavat luvun vuosiohjelman.]

X ARTIKLA: KURI JA JÄSENTEN POISTAMINEN

Osa 1: Jokainen jäsen, joka alittaa stipendin, palvelun, johtajuuden, luonteen tai ei ole enää mukana robotiikkakilpailuissa, voidaan harkita kurinalaisuutta tai erottamista International Robotics Honor Societyn ________________________ luvusta. Kansainvälisen Robotics Honor Societyn jäsenen odotetaan säilyttävän akateemisen asemansa ja ottavan aktiivisen roolin robotiikkakilpailuissa, koulunsa ja yhteisönsä palvelussa ja johtajuudessa.

Kohta 2: Jos jäsenen kumulatiivinen arvosanan keskiarvo alittaa hänet valittaessa voimassa olleen standardin (täytä jaksovalintasi kumulatiivinen arvosanan vähimmäiskeskiarvo), hänelle annetaan kirjallinen varoitus ja kohtuullisen ajan parantamiselle. Jos kumulatiivinen arvosanan keskiarvo jää alle standardin varoitusajan päättyessä, opiskelijalle määrätään tiedekuntaneuvoston kurinpitotoimiin, joihin sisältyy myös luvusta erottamisen harkitseminen.

Kohta 3: Lain tai koulun sääntöjen rikkominen voi johtaa jäsenen välittömään erottamiseen (katso kohta 5 alla). Näitä rikkomuksia ovat muun muassa DWI, varastaminen, omaisuuden tuhoaminen, huijaus, poissaolo tai hallussapito, myynti tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen koulussa tai kouluun liittyvissä toimissa tai yhteisössä.

Osa 4: Koulun käyttäytymissääntöjen rikkojat (kuten kirosanojen käyttö, laiminlyönti, perusteettomat poissaolot, liiallinen myöhästyminen jne.) saavat kirjallisen varoituksen. Kumpi tahansa osapuoli (tiedekuntaneuvosto tai opiskelija/vanhempi) voi pyytää konferenssin järjestämistä. Jos jäsen on osallisena muuhun koulun käyttäytymissääntöjen rikkomiseen, jäsen voidaan harkita erottamista. Sama koskee myös robotiikkakilpailussa odotettavia käytännesääntöjä.

5 §: Osaston virkailijat osaston edustajina voidaan erottaa tehtävästään tiedekuntaneuvoston kurinpitotoimien seurauksena.

Osa 6: Kaikissa vireillä olevissa irtisanomistapauksissa:

 1. Jäsen saa kirjallisen ilmoituksen neuvonantajalta/tiedekuntaneuvostolta, jossa mainitaan irtisanomisen syy.
 2. Jäsenellä on oikeus vastata häntä vastaan ​​esitettyihin syytöksiin tiedekuntaneuvoston kuulemisessa ennen erottamista koskevaa äänestystä (kansainvälisen perustuslain IX artiklassa määritellyn asianmukaisen menettelyn mukaisesti). Jäsenellä on mahdollisuus esittää puolustuksensa joko henkilökohtaisesti tai kasvokkain tapahtuvan kuulemisen sijaan esitettävällä kirjallisella lausunnolla. Kuulemisen jälkeen tiedekuntaneuvosto äänestää erottamisesta. Jäsenen erottamiseen tarvitaan tiedekuntaneuvoston enemmistö.
 3. Tiedekuntaneuvoston äänestyksen tulokset esitellään rehtorille tarkastettavaksi, minkä jälkeen ne ilmoitetaan opiskelijalle ja vanhemmille lähetetyssä kirjeessä. Erotettujen jäsenten on luovutettava kaikki jäsentunnukset neuvonantajalle.
 4. Tiedekuntaneuvoston päätöksestä saa valittaa rakennusrehtorille ja sen jälkeen koulupiirin kurinpitosääntöjen mukaisesti.
 5. Erotettua tai eroavaa jäsentä ei voida enää koskaan harkita International Robotics Honor Societyn jäseneksi.

7 §: Irtisanomisen sijasta tiedekuntaneuvosto voi määrätä jäsenelle kurinpitoseuraamuksia katsomallaan tavalla.

XI ARTIKLA: RATIFIOINTI, HYVÄKSYMINEN ja TARKASTELU.

Kohta 1: Nämä säännöt hyväksytään saatuaan kahden kolmasosan puoltavan osan kaikista aktiivisista jäsenistä, tiedekuntaneuvoston enemmistön puoltavasta äänestyksestä ja hallinnon hyväksynnästä.

Osa 2: Nämä säännöt tarkistetaan ja tarvittaessa tarkistetaan viiden vuoden kuluessa tässä asiakirjassa mainitusta hyväksymispäivästä.

XII ARTIKLA: MUUTOKSET

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa 2/3 luvun äänistä edellyttäen, että muutosehdotuksesta on ilmoitettu jäsenille vähintään kuukautta ennen äänestystä. Poikkeuksena ovat IV, V ja X artiklat, jotka tiedekuntaneuvosto kehittää rehtorin suostumuksella.

[Huomautus: On suositeltavaa, että ratifiointi- ja muutosartiklat ovat viimeiset artiklat. Jos luku haluaa lisätä artikloja, se on sallittua.]

 

Hyväksytty [Lisää päivämäärä]: (Ilmoita viimeisten hyväksyttyjen versioiden päivämäärä)

Osaston puheenjohtajan, sihteerin, neuvonantajan ja rehtorin allekirjoitukset/nimet.

Lukuneuvoja ________________________________ Päivämäärä _______________

Pääasiallinen ________________________________ Päivämäärä _______________

Osaston puheenjohtaja ________________________________ Päivämäärä _______________

Osaston sihteeri ________________________________ Päivämäärä _______________